شماره حسابها

شماره حسابهای جی پی اس سرا

شماره حساب ها:

بانک پاسارگاد  ۲۹۸.۸۰۰۰.۱۱۷۲۰۶۰۸.۱  با شماره کارت  ۰۰۴۸-۳۳۱۱-۲۹۱۰-۵۰۲۲ بنام خانم فائزه سادات رحمانی